Tuesday, July 27, 2010

What is I Ching?-I-Ching là gì?

ichingsymbol What is I Ching?I Ching can be described in a number of ways depending on your frame of reference. When I did a Google search for I Ching just now I found 1,630,000 links! The top link was Wikipedia.

I found so many interesting links in Wikipedia alone that I had to get out of there so I could get on with posting my statement here.

So my response to “What is the I Ching?” is limited here to my point of view as an artist with an interest in symbolic forms. I Ching has been called the original computer with its binary system of organization. And for those of you who haven’t any idea about the nature of I Ching I would describe I Ching as nature herself.

I Ching is a philosophy dating back to the origins of Chinese civilization that evolved along with Chinese writing and culture. This philosophy of right living is based on the premise that everything in the universe arises out of two forces – Yang and Yin – the Chinese words for creative and receptive energy or masculine and feminine forces. The concept of this philosophy is that if you follow the way of nature you will find the right way and right time for action in one’s own life.

This ancient work from China is an inter-play of symbols that are derived from the elements of nature. I Ching is used as a tool of divination for aligning one’s self with those elemental forces so that one may “swim the way the river is flowing.”

By consulting I Ching we recognize ourselves as part of the flux of nature and that the universe and we are one organism. This Book of Changes has only one law that remains constant, that is, the only thing that never changes is change itself.

In the layers of symbols for the Trigrams, I Ching projects attributes of action, an animal, parts of the body, the place in the family, color and the direction in the compass. You can see my illustrations for the Trigrams here.

I Ching is the quintessential symbol book of all time, containing layers of symbols, one within the other where symbols are used to describe other symbols. It is, therefore, no wonder that people find this book of wisdom obscure. Because the nature of a symbol always points to something beyond itself, the meanings can never be pinned down but are always open to each new reader.

I Ching is like a grand prism reflecting a myriad of images, all coming from one source, as they refract into the interior of each individual mind who seeks its wisdom. The power of the I Ching is only activated through the interaction of the human mind. The archetypes in the I Ching were programmed over the centuries by the continual input and evolution of many human psyches. Therefore I Ching reflects a collective response to the human condition as a part of nature.

The I Ching can then be viewed as a piece of nature – from the point of view of the human psyche reflecting back, as a collective, where it stands within the whole. When consulting the I Ching one activates this archetypal material by allowing the surface of the waters of one’s own interior well to be rippled. The I Ching itself cautions that the book is not for everyone, anticipating that not all psyches will be compelled to participate in or understand its symbolic mysteries. I experience The I Ching as a psychic computer, coming to me through thousands of years of time.


Read More: http://www.ichingmeditations.com/what-is-the-i-ching/

I-Ching là gì?

Kinh Dịch có thể được mô tả trong một số cách phụ thuộc vào khung hình của bạn tham khảo. Khi tôi đã làm một tìm kiếm Google cho tôi Ching chỉ bây giờ tôi thấy 1.630.000 kết! Liên kết đầu là Wikipedia.

Tôi thấy rất nhiều các liên kết thú vị trong Wikipedia tiếng Việt một mình mà tôi đã có để có được ra khỏi đó để tôi có thể nhận được về với đăng tuyên bố của tôi ở đây.

Điều này làm việc cổ xưa từ Trung Quốc là một liên chơi của các biểu tượng mà có nguồn gốc từ các yếu tố của thiên nhiên. Kinh Dịch được sử dụng như một công cụ của bói toán cho việc sắp xếp của một người tự với các lực lượng nguyên tố để người ta có thể "bơi cách dòng sông đang chảy."

Vì vậy, phản ứng của tôi cho "Kinh Dịch là gì?" Được giới hạn ở đây để quan điểm của tôi là một nghệ sĩ với một quan tâm đến hình thức tượng trưng. Kinh Dịch đã được gọi là máy tính ban đầu với hệ thống nhị phân của nó trong tổ chức. Và đối với những người bạn của những người đã không có bất kỳ ý tưởng về bản chất của Kinh Dịch tôi sẽ mô tả Kinh Dịch là bản chất chính mình.

Kinh Dịch là một triết lý hẹn hò trở lại nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc đã phát triển cùng với văn bản của Trung Quốc và văn hóa. Triết lý này phải sống dựa trên tiền đề rằng mọi thứ trong vũ trụ phát sinh trong hai lực lượng - Yang và Yin - những từ Trung Quốc về năng lượng sáng tạo và tiếp nhận, lực lượng nam tính và nữ tính. Khái niệm về triết lý này là nếu bạn làm theo cách của tự nhiên bạn sẽ tìm đúng cách và đúng thời điểm để hành động trong cuộc sống của chính mình.

Bằng cách tư vấn Kinh Dịch chúng tôi nhận ra mình là một phần của dòng chảy của thiên nhiên và vũ trụ và chúng tôi là một sinh vật. Sách này chỉ có một thay đổi pháp luật mà vẫn không đổi, đó là điều duy nhất mà không bao giờ thay đổi là thay đổi bản thân.

Trong các lớp của biểu tượng cho bát quái, Kinh Dịch dự án thuộc tính của hành động, động vật, các bộ phận của cơ thể, là nơi trong gia đình, màu sắc và sự chỉ đạo của la bàn. Bạn có thể xem hình minh họa của tôi trong bát quái ở đây.

Kinh Dịch là cuốn sách biểu tượng tinh túy của mọi thời đại, có chứa các lớp của các biểu tượng, một trong những biểu tượng khác, nơi được sử dụng để mô tả các biểu tượng khác. Đó là, do đó, không có gì lạ mà mọi người tìm thấy cuốn sách trí tuệ không thường. Bởi vì bản chất của một biểu tượng luôn luôn chỉ vào một cái gì đó ngoài bản thân, các ý nghĩa không bao giờ có thể được hạ xuống, nhưng luôn luôn rộng mở để mỗi người đọc mới.

Kinh Dịch là giống như một lăng kính lớn phản ánh vô số các hình ảnh, tất cả đều đến từ một nguồn, như chúng khúc xạ vào bên trong của mỗi cá nhân tâm, đang tìm kiếm sự khôn ngoan của mình. Sức mạnh của Kinh Dịch chỉ được kích hoạt thông qua sự tương tác của tâm trí con người. Các nguyên mẫu trong Kinh Dịch đã được lập trình trong nhiều thế kỷ bởi các đầu vào liên tục và sự tiến hóa của nhiều psyches con người. Vì vậy, tôi Ching phản ánh một phản ứng tập thể với điều kiện con người như là một phần của tự nhiên.

Các Ching tôi sau đó có thể được xem như là một phần của thiên nhiên - từ điểm nhìn của các nhà tâm lý con người phản xạ trở lại, như là một tập thể, nơi nó đứng trong toàn bộ. Khi có ý kiến của Kinh Dịch là một nguyên mẫu kích hoạt tài liệu này bằng cách cho phép các bề mặt của các vùng nước nội thất của chính mình cũng sẽ được lan truyền. I Ching tự cảnh báo rằng cuốn sách không phải dành cho tất cả mọi người, dự đoán rằng không phải tất cả psyches sẽ bị bắt buộc phải tham gia hoặc hiểu bí ẩn biểu tượng của nó. Tôi kinh nghiệm của Kinh Dịch như là một máy tính tâm linh, đến với tôi qua hàng ngàn năm của thời gian.

I Ching Trigrams

heaven1 241x300 I Ching Trigrams

Ch’ien – The Creative Heaven

Attribute: Creativity & Strength
Animal: Dragon & Horse
Body: Head
Family: Father
Color: Indigo
Direction: Northwest

Arousing Thunder

Kên – The Arousing Thunder

Kên – The Arousing
Attribute: Action
Animal: Dragon
Body: Feet
Family: Eldest Son
Color: Green
Direction: East

The Abysmal water

K’an – The Abysmal Water

Attribute: Danger
Animal: Pig
Body: Ear
Family: Second Son
Color: Black
Direction: North

Keeping Still Mountain

Kên – The Keeping Still Mountain

Attribute: Stillness
Animal: Dog
Body: Hand
Family: Youngest Son
Color: Purple
Direction: Northeast

Receptive Earth

K’u n – The Receptive Earth

Attribute: Receptivity
A nimal: Mare & Cow
Body: Belly
Family: Mother
Color: Yellow
Direction: Southwest

Gentle wind wood

Sun – The Gentle

Wind & Wood
Attribute: Penetration
Animal: Fowl
Body: Thigh
Family: Eldest Daughter
Color: Scarlet
Direction: Southeast

The Clinging fire

Li – The Clinging Fire

Attribute: Brightness
Animal: Pheasant
Body: Eye
Family: Second Daughter
Color: Crimson
Direction: South

Joyous Lake

Tui – The Joyous Lake

Attribute: Joy, Pleasure
Animal: Sheep
Body: Mouth
Family: Youngest Daughter
Color: White
Direction: West


Read More: http://www.ichingmeditations.com/ch%e2%80%99ien-%e2%80%93-the-creative-heaven/

Hexagram 12 – P’i / Standstill

Hex12 glyphLines Hexagram 12   Pi / Standstill

The Image of Heaven Over Earth

Image, Hexagram 12 - I Ching Meditations

The flower of creation dies and I fall from peace into stagnation.
This natural process follows the decay of the product of union.
I die to the world and go inward.
I am numb. I am a shadow.
I am hidden and confused.
I am unconscious and see no light.

It would help me at this time to know that I am a seed
at the beginning of a new awakening.
Yet . . .
I am so much a part of this experience I cannot see.
In the blackness of transformation
I stand still.

I Ching Meditations, Hexagram 12, six in the first place

Six in the First Place

I am the roots and the earth created by the decay of my past blooms.
Only time creates the illusion that soil and flower are not one.
I die to the senses and find inner light.

I Ching Meditatiions, Hexagram 12, line 2

Six in the Second Place

I do not know who or where I am.
I force myself to trust isolation as necessary to a new awakening.

I Ching Meditations, Hexagram 12 six in the third place

Six in the Third Place

I am ashamed of my weakness,
Fear in isolation . . . Crisis in the dark!

I Ching Meditations, Hexagram 12, nine in the 4th place

Nine in the Fourth Place

The time is right.
My highest essence guides me to the light again.
I open and find I am not alone awakening.

I Ching Meditations, Hexagram 12 nine in the fifth place

Nine in the Fifth Place

Moving from darkness into light
I am blind in fear that I have not the strength to flower.
Slowly . . . I become aware and realize
My soul is as organic as all life,
My re-birth as mysterious and inevitable as death.

I Ching Meditations, Hexagram 12 nine in the last place

Nine in the Last Place

I work consciously to return to creativity.
In that darkness of standing sill I discover stagnation and creation
Are two parts of the whole, each always moving into the other.


Read More: http://www.ichingmeditations.com/i-ching-hexagrams/hexagram-12-pi-standstill/

Hexagram 12 – P’i / Standstill

Hex12 glyphLines Hexagram 12   Pi / Standstill

The Image of Heaven Over Earth

Image, Hexagram 12 - I Ching Meditations

The flower of creation dies and I fall from peace into stagnation.
This natural process follows the decay of the product of union.
I die to the world and go inward.
I am numb. I am a shadow.
I am hidden and confused.
I am unconscious and see no light.

It would help me at this time to know that I am a seed
at the beginning of a new awakening.
Yet . . .
I am so much a part of this experience I cannot see.
In the blackness of transformation
I stand still.

I Ching Meditations, Hexagram 12, six in the first place

Six in the First Place

I am the roots and the earth created by the decay of my past blooms.
Only time creates the illusion that soil and flower are not one.
I die to the senses and find inner light.

I Ching Meditatiions, Hexagram 12, line 2

Six in the Second Place

I do not know who or where I am.
I force myself to trust isolation as necessary to a new awakening.

I Ching Meditations, Hexagram 12 six in the third place

Six in the Third Place

I am ashamed of my weakness,
Fear in isolation . . . Crisis in the dark!

I Ching Meditations, Hexagram 12, nine in the 4th place

Nine in the Fourth Place

The time is right.
My highest essence guides me to the light again.
I open and find I am not alone awakening.

I Ching Meditations, Hexagram 12 nine in the fifth place

Nine in the Fifth Place

Moving from darkness into light
I am blind in fear that I have not the strength to flower.
Slowly . . . I become aware and realize
My soul is as organic as all life,
My re-birth as mysterious and inevitable as death.

I Ching Meditations, Hexagram 12 nine in the last place

Nine in the Last Place

I work consciously to return to creativity.
In that darkness of standing sill I discover stagnation and creation
Are two parts of the whole, each always moving into the other.


Read More: http://www.ichingmeditations.com/i-ching-hexagrams/hexagram-12-pi-standstill/

Hexagram 11 – T’ai / Peace


Hex11 glyphLines Hexagram 11   Tai / Peace

The Image of Earth Over Heaven

Image for Hexagram 11
After moving like the dance of a tiger I realize I am
That which I have been seeking.
I am in harmony with the natural rhythms of being as
I express my highest creativity.
I am in the center of love, the flowering of my soul.
As each love blooms in the peace of its own nature in its own time
I feel completion in this fusion of the opposites.

image for line one, Hexagram 11

Nine in the First Place

I am the roots and the earth created by the decay of my past blooms.
Only time creates the illusion that soil and flower are not one.

Image for Hexaram 11, line 2

Nine in the Second Place

I walk in the middle.
I am not lured into remaining any one smaller part of my being.
I trust my soul to lead me to wholeness.
I accept imperfections recognizing all phases of life as functions of growth.

Image for Hexagram 11, line 3

Nine in the Third Place

My space exists within the context of limits.
The boundaries of my being are defined by my inner nature.
Centered in awareness I feel the thrust of growth
In the process of change and that all life is defined by death.

Image Hexagram 11, line 4

Six in the Fourth Place

Slowly . . . I approach wholeness
As the polarities within begin to unite.

image for Hexagram 11, Peace, line 5

Six in the Fifth Place

A marriage of the Creative and Receptive
Produces the flower of my psyche,
The seeds of my soul in the peace of love.

Image for Hexagram 11, line 6

Six in the Last Place

Within the laws of change Peace turns to stagnation.
I move to a higher knowing by letting go as
These seeds fall from the center to create the new.


Read More: http://www.ichingmeditations.com/i-ching-hexagrams/hexagram-eleven-tai-peace/

Hexagram 10 – Lü / Treading

Hexagram 10 - glyphLines

The Image of Heaven Over Lake

Hexagram 10 image

My contained power of restraint is released and I tread
Into manner and mode of expression.
Using a creative spirit with joy and humor I develop personality.
I accept my varying and unequal character traits
By giving them expression in appropriate ways.

Moving with strength while treading carefully I handle unknown dangers
Allowing my thinking to be led by deeper intuitions.
I protect myself while pleasing others
As I walk with the mask of a tiger.

Hexagram 10- line 1

Nine in the First Place

Tiger like I move surely on the path … alone.

Hexagram 10 line 2

Nine in the Second Place

Looking straight ahead I go deeper
Into my dark tiger-self as my instincts show the way.

Hexagram 10, line 3

Six in the Third Place

I stumble and do not see clearly when I am swallowed by my persona.
In the weakness of fear my mask of aggression engulfs me.

Hexagram 10, line 4

Nine in the Fourth Place

I feel the strength of powerful animal instincts
Taking care not to confuse myself with the tiger.

Hexagram 10, line 5

Nine in the Fifth Place

I am aware of my wildness and move with it.

Hexagram 10, line 6

Nine in the Last Place

Success in movement is like a hunt or a dance. Power is in the process.
Quality of performance is the result of the care in each step taken.
The tiger, the path nd I are one.


Read More: http://www.ichingmeditations.com/i-ching-hexagrams/hexagram-ten-%e2%80%93-lu-treading/

Hexagram 09 – Hsiao Ch’u / The Taming Power of the Small

Hexagram 09-glyphLines

The Image of Wind and Wood in Heaven

I Ching, Hexagram 9-Image

I am the restraint of the tension in the moment before it all happens.
I am the power of one’s shadow.
I am a seed in germination.
I am moisture in diffuse suspension before the cloud bursts.
I am the force in the wind gathering the rain.
I am the forgotten dream that influences the day.
I am the moment before the full moon.
I am the spirit of Wind in Heaven.

Hexagram 9, line 1

Nine in the First Place

I return to the way . . .My way!

Hexagram 9, line 2

Nine in the Second Place

I am drawn back to where I belong.

Hexagram 9 line 33

Nine in the Third Place

I am stopped in an atmosphere of tension.

Hexagram 9 line 4

Six in the Fourth Place

I face anger storms that rage inside
And see that my angel wings are casting sword shadows.

Hexagram 9 line 5

Nine in the Fifth Place

I experience excitement in the act of joining,
The pleasure of receiving in the giving.

Hexagram 9 line 6

Nine in the Last Place

Release … The moment of the fullest!
Then … the cycle returns to the descent of what is now in power


Read More: http://www.ichingmeditations.com/i-ching-hexagrams/hexagram-nine-hsiao-chu-the-taming-power-of-the-small/